League: First Div. Championship Group B

Recap

First Div. Championship Group B 2023-24

KC Marg, Reclamation, Bandra West, Mumbai, Maharashtra 400050

(36)
Kenkre FC U17
Companeroes NXT
Preview

Recap

First Div. Championship Group B 2023-24

KC Marg, Reclamation, Bandra West, Mumbai, Maharashtra 400050

(32)
Shastri Nagar FC
Sagar SC
Preview

Recap

First Div. Championship Group B 2023-24

KC Marg, Reclamation, Bandra West, Mumbai, Maharashtra 400050

(31)
Oscar Foundation
YSA (SRFC)
Preview

Recap

First Div. Championship Group B 2023-24

KC Marg, Reclamation, Bandra West, Mumbai, Maharashtra 400050

(22)
Oscar Foundation
Desperadoes FC
2 - 4
Final Score

Recap

First Div. Championship Group B 2023-24

KC Marg, Reclamation, Bandra West, Mumbai, Maharashtra 400050

(17)
Oscar Foundation
Steadfast FC
Preview

Recap

First Div. Championship Group B 2023-24

KC Marg, Reclamation, Bandra West, Mumbai, Maharashtra 400050

(12)
Shastri Nagar FC
Companeroes NXT
7 - 0
Final Score